Νέα

Σύμφωνα με το ΦΕΚ:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).
2. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/07.06.2019 πράξη Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 2516) όπου διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη μεταφορά από 07.05.2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4619/2019 (Α’ 70), του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και την υπό στοιχεία ADMIN 2007/7-6-2019 απόφαση ορθή επανάληψη της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4244).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Ε’» και το άρθρο 88 του ιδίου νόμου (Α’ 114).
4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4485/ 2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 76-78 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
6. Την υπό στοιχεία ΔΦ2.1/3763/17.12.2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Έγκριση σχεδίου οργάνωσης και δομής διοικητικών υπηρεσιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)» (Β’ 4760).
7. Το άρθρο 14 «Τομείς – Εργαστήρια, Μουσεία και Συναφείς Μονάδες», Κεφάλαιο IV «Ακαδημαϊκές Μονάδες», της υπό στοιχεία ΔΦ2.1/17090/27-10-2020 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Β’ 4889).
8. Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2481).
9. Την υπό στοιχεία ΔΦ22.2/13627/9.9.2020 πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με θέμα‘Ίδρυση του νέου ερευνητικού εργαστηρίου «Διδακτικής, Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μικρομαγνητισμού» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του’ (Β’ 4280).
10. Την υπό στοιχεία 785/28.05.2021 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του ερευνητικού εργαστηρίου «Διδακτικής, Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μικρομαγνητισμού» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΑΔΑ: 9ΓΝΜ46ΨΖ3Π-0Λ7).
11. Την υπό στοιχεία ΔΦ2.1/10560/18.06.2021 επιστολή του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής σχετικά με την εκλογή Διευθυντή του ερευνητικού εργαστηρίου «Διδακτικής, Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μικρομαγνητισμού» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
12. Το γεγονός ότι η διεξαγωγή της ψηφοφορίας πραγματοποιήθηκε μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr, με ημερομηνία διεξαγωγής την 14η Ιουνίου 2021.
13. Το γεγονός ότι το αποτέλεσμα των εκλογών εκδόθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ» και αφορά στην εκλογή του Καθηγητή Τσιάντου Βασίλειου στη θέση του Διευθυντή, ο οποίος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.
14. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).
15. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Tην εκλογή του Τσιάντου Βασίλειου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ390999), Καθηγητή, στη θέση του Διευθυντή του ερευνητικού εργαστηρίου «Διδακτικής, Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μικρομαγνητισμού» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με θητεία τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ Εκλογής Διευθυντή