Άρθρο 1 Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Φυσικής, καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
 2. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 3. Την οργάνωση, ανάληψη και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων για την πρακτική εξάσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και για την υποβοήθηση της ερευνητικής εργασίας των υποψηφίων διδακτόρων.
 4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2 Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικεί- μενα του εργαστηρίου, από επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε., καθώς και από μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπρόσθετα, μέλη του εργαστηρίου δύναται να είναι διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του εσωτερικού ή του εξωτερικού, κατόπιν εισήγησης από τον Διευθυντή του εργαστηρίου και γίνει αποδεκτό από τη γενική συνέλευση του Τμήματος Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Άρθρο 3 Διοίκηση – Αρμοδιότητες

α) Κάθε ερευνητικό εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή που είναι μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στο οικείο Τμήμα. Ο Διευθυντής ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για χρονική περίοδο τριών ετών και μπορεί να ανανεωθεί. Αν υπάρχουν περισσότε- ροι καθηγητές, η Συνέλευση του Τμήματος εκλέγει έναν από αυτούς ως Διευθυντή του εργαστηρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση της θητείας του Διευθυντή κάθε εργαστηρίου εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου.

β) Σε περίπτωση που στο οικείο Τμήμα δεν υπάρχει καθηγητής, ως Διευθυντής του εργαστηρίου ορίζεται ή εκλέγεται αναπληρωτής καθηγητής κατά την ίδια ως άνω διαδικασία και με συγκρότηση της τριμελούς ει- σηγητικής επιτροπής και από αναπληρωτές καθηγητές. Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του Διευθυντή λήγει με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, με την οποία η διεύθυνση του εργαστηρίου ανατίθεται σε μέλος Ε.Π. που έχει διοριστεί στο μεταξύ στη βαθμίδα του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στο οικείο Τμήμα. Για το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, η διεύθυνση του εργαστηρίου ανατίθεται σε επίκουρο καθηγητή κατά την ίδια ως άνω διαδικασία.

γ) Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να αναλάβει τη Διεύθυνση του εργαστηρίου καθηγητής, εφαρμόζεται η ίδια ως άνω διαδικασία.

δ) Ο Διευθυντής ασκεί αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: (1) ο συντονισμός του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, (2) η κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού μεριμνά για την καλή κατάσταση των χώρων, του εξοπλισμού του Εργαστηρίου και γενικότερα η ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, 3) έχει την ευθύνη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία τηρεί το μητρώο υποδομών, 4)εισηγείται στη Συνέλευση του ΔΙ.ΠΑ.Ε. τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου.

Άρθρο 4 Εγκατάσταση – λειτουργία

 1. Το εργαστήριο λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή.
 2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
 3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
 4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
 5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση- γήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 5 Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται από:

 1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
 2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
 3. Την παροχή υπηρεσιών.
 4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι- εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
 5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. για τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.
 6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Η οικονομική διαχείριση του εργαστηρίου γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Άρθρο 6 Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του ερευνητικού εργαστηρίου τηρούνται κάθε είδους βιβλία και στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 7 Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες κάθε ερευνητικού εργαστηρίου εναρμονίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας

 

ΦΕΚ Εργαστηρίου